SV
Logga ut | Skapa ett konto | Logga in För proffs Startsida

Vinyl Planks & Tiles

Steg för steg anvisningar

Läggning med limmning

Våra Optimum vinylgolv är ett enkelt alternativ när du vill limma ner ditt golv.
Här hittar du fullständiga instruktioner för att uppnå perfekt resultat.

Förberedelser steg för steg

> Steg 1 - Innan du sätter igång

Vinyl glue down installation

Pergo Optimum limmade golv levereras med läggningsinstruktioner i form av illustrationer. Texten nedan förklarar dessa illustrationer och är indelad i tre delar: Förberedelser, Läggning och Städning. Vi rekommenderar att du läser denna information noggrant och studerar alla illustrationer. Beställ allt golvmaterial som behövs till ditt projekt vid ett och samma tillfälle. Vi kan inte garantera att plankor som beställts vid olika tillfällen är kompatibla med varandra. Vi rekommenderar starkt att du använder Pergo-tillbehör för att erhålla Pergos fullständiga garanti.

> Steg 2 - Låt golvet acklimatisera sig

Vinyl glue down installation

Pergo Vinyl gluegolv finns i flera olika format och mönster. Kontrollera att du har fått det golv som du beställt innan du börjar lägga golvet. Det är alltid bra att spara produktetiketten från en förpackning tillsammans med kvittot eller fakturan. När golvet levererats måste det först acklimatiseras på ett plant underlag i oöppnade förpackningar. Vi rekommenderar att förpackningarna förvaras tillsammans i normal rumstemperatur (18 - 25°C) i minst 48 timmar innan läggning. Förvara aldrig förpackningarna stående, i dammiga miljöer eller i extrema temperaturer.

> Steg 3 - Förbered undergolvet

Vinyl glue down installation

För bra slutresultat är det viktigt att undergolvet är stabilt och ordentligt förberett. Därför ska Pergo Optimum bara läggas på fasta, torra och självbärande undergolv i gott skick. Se till att undergolvet är plant och fritt från fett, olja, kemikalier och andra orenheter. Avlägsna mjuka övergolv (t.ex. vinylgolv, textilmattor, linoleumgolv och korkgolv) och skräp innan läggning. Om undergolvet inte är lämpligt för Pergo Optimum måste lämpliga åtgärder vidtas. De flesta undergolv måste primas och avjämnas eftersom minsta ojämnhet kommer att synas genom Pergo Vinyl.

> Steg 4 - Jämna ut kanter, toppar och sprickor

Vinyl glue down installation

Kontrollera noggrant hela undergolvet för ojämnheter med en 2 meter lång rätskiva. Slipa, spackla eller använd avjämningsmassa för att avlägsna ojämnheter över 2 mm per 2 m. Låt spackel eller avjämningsmassa härda enligt tillverkarens anvisningar innan du lägger Pergo golv.

> Steg 5 - Golvläggning på cementbaserade undergolv

Vinyl glue down installation

Ojämna undergolv måste avjämnas. Låt avjämningsmassan härda och torka enligt tillverkarens anvisningar innan golvet läggs. Fråga din återförsäljare om råd. Cementbaserade undergolv måste vara tillräckligt torra (<2,5 CM/75 % RF Tramex) innan läggning. Träundergolv kan avjämnas genom att skruva fast spånskivor med not och fjäder. För att undvika knarr i undergolv av trä eller spånskivor är det viktigt att dessa är ordentligt fastskruvade. Det går även att använda lämpligt spackel eller avjämningsmassa på träundergolv. Be din återförsäljare om mer information.

> Steg 6 - Golvvärme

Vinyl glue down installation

Pergo Optimum kan läggas på golv med golvvärme med låg yttemperatur.

  • Pergo Optimum är lämpligt för ingjutna elektriska och vattenburna golvvärmesystem. Flytande värmefilmer, Pergo Quickheat och liknande system kan däremot inte användas. Kombinerade system med värmning och kylning kan användas. Golvvärmesystemet ska installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar och gällande branschregler. Undergolvet måste vara tillräckligt torrt (högst 1,5 % CM för cementbaserade golv och 0,3 % CM för anhydritgolv) innan du lägger golvet. Förhöjd restfukt kan avlägsnas genom att aktivera golvvärmen enligt nedan. I nya byggnader måste du vänta minst 21 dagar efter att undergolvet gjutits innan golvvärmen används. Följ tillverkarens anvisningar och be vid behov om ett driftsättningsprotokoll för ditt golvvärmesystem. Undergolvet måste vara förberett och uppfylla ovan nämnda krav. Slipa vid behov bort eventuella ojämnheter.
  • Sätt på golvvärmen minst 2 veckor innan du lägger Pergo vinylgolv. Höj temperaturen stegvis med högst 5°C per dag. Maximal yttemperatur under Pergo vinylgolv är +28°C. För vattenburna golvvärmesystem får den ingående vattentemperaturen inte överstiga +45°C. Höj eller sänk ALLTID temperaturen GRADVIS när golvvärmesystemet tas i drift eller stängs av. Bibehåll ALLTID rumstemperaturen mellan +18 och +25°C.
  • Täck inte golvet med tjocka mattor eller möbler som kan få yttemperaturen att stiga över det tillåtna värdet.
  • Naturliga temperaturförändringar under olika årstider kan orsaka storleksförändringar.
  • Vid golvkylning får inte den ingående vattentemperaturen understiga aktuell daggpunkt. Lägre temperaturer skapar kondens och kan skada både Pergo Vinyl klickgolv och undergolv.
  • Rumstermostater får inte ställas in på en temperatur som är mer än 5°C under aktuell rumstemperatur. Om rumstemperaturen är exempelvis +25°C får inte termostaten ställas lägre än +20°C.
  • Kylsystemet måste vara försett med ett system som förhindrar att kylvätskans temperatur understiger 18–22°C. Det exakta värdet beror på vilken klimatzon golvet läggs i. På platser med en hög relativ luftfuktighet är den lägsta temperaturen +22°C. Vid normal luftfuktighet och måttliga temperaturer kan vätskan kylas ned till +18°C.
  • Rumstermostater får inte ställas in på en temperatur som är mer än 5°C under aktuell rumstemperatur. Om rumstemperaturen är exempelvis +25°C får inte termostaten ställas lägre än +20°C.

> Steg 7 - Avlägsna allt skräp

Vinyl glue down installation

Dammsug undergolvet noggrant för att avlägsna eventuellt skräp

Läggning steg för steg

> Steg 8 - Hämta verktygen

Vinyl glue down installation

Pergo Optimum är enkelt att lägga och kräver inga dyra specialverktyg förutom en tung roller. Du behöver en måttstock, penna, hammare, mattkniv, vinkelhake och eventuellt borrmaskin och arbetshandskar. För att limma fast golvet behöver du Pergo vinyllim och en tandspackel A2. Se till att du har alla verktyg tillgängliga innan du påbörjar läggningsarbetet.

> Steg 9 - Dela försiktigt

Vinyl glue down installation

Plankorna kapas genom att skära en kraftig skåra med en mattkniv på mönstersidan. Därefter kan plankan enkelt knäckas så som visas i illustrationen.

> Steg 10 - Kontrollera eventuella skador

Vinyl glue down installation

Varje Pergo golvplanka är noggrant kontrollerad för möjliga fel innan packning. Trots detta kan plankorna skadas under transport eller vid uppackning. Använd aldrig plankor med skadad yta eller kant. Kontrollera varje planka i god belysning innan och under läggningen. Ingen ersättning kan lämnas för lagda plankor.

> Steg 11 - Mät noga

Vinyl glue down installation

Mät noggrant längd och bredd innan du börjar så att du kan planera läggningen för att erhålla ett balanserat resultat. Detta är särskilt viktigt vid plattmönstrade golv. Markera golvets mitt med en rät linje. Kontrollera att raden närmast väggen inte blir för smal. Om så är fallet kan du justera mittlinjen något. Vi rekommenderar att golvet läggs parallellt med infallande ljus.

> Steg 12 - Lägg första raden utan lim

Vinyl glue down installation

Provlägg hela den första raden utan lim. Provlägg även nästa rad med minst 15 cm mellanrum mellan ändskarvarna. Vi rekommenderar att ändskarvarna förskjuts slumpmässigt för varje rad för ett mer naturligt resultat. Pergo Optimum i plattformat ska normalt läggas symmetriskt över hela golvet och med 50 % förskjutning. Lämna ett avstånd på cirka 3 mm till alla väggar på flytspacklade golv och anhydritgolv.

> Steg 13 - Limma golvet

Vinyl glue down installation

Avlägsna de provlagda raderna och dra ut Pergo vinyllim på motsvarande yta. Följ instruktionerna på limförpackningen.

> Steg 14 - Lägg de två första raderna

Vinyl glue down installation

Lägg de två första raderna från mittlinjen. Pressa fast alla plankor ordentligt för optimal vidhäftning. Kontrollera att alla plankor ligger perfekt i raden utan några mellanrum.

> Steg 15 - Blanda plankorna, för finare mönstring

Vinyl glue down installation

Fortsätt att lägga golvet en rad i taget med minst 15 cm mellan ändskarvarna. Lägg inte ändskarvarna i samma linje – variera avståndet för bästa resultat. För plattformat rekommenderas genomgående 50 % förskjutning, men andra mönster är också möjliga. Blanda gärna plankor från flera förpackningar för att få ett välbalanserat mönster.

> Steg 16 - Sätt igång

Vinyl glue down installation

Pressa ned plankorna med en tung roller för att få en så plan yta som möjligt och säkerställa bästa vidhäftning. Lagda plankor måste rollas inom 30 minuter.

> Steg 17 - Härda i 24 timmar!

Vinyl glue down installation

Limmet måste vara 100 % härdat innan golvet kan beträdas eller möbleras. Undvik därför all gångtrafik under härdningsprocessen, som tar 24 timmar vid 18–25°C.